Loading...

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou IN PERSONAM, s. r. o.
so sídlom Ulica Jánosa Aranya 5878/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 52 474 071

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Tranava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44877/T

  • Realitnou kanceláriou sa rozumie fyzická či právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami
  • Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária IN PERSONAM, s. r. o.  poskytuje realitné služby (ďalej len ako „uvedená realitná kancelária“). Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou realitnou kanceláriou sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len “reklamácie”) u uvedenej realitnej kancelárie.
  • Uvedená realitná kancelária spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
  • Reklamácia bude uvedenou realitnou kanceláriou vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa  uvedená realitná kancelária s klientom písomne nedohodne inak.
  • Reklamáciu môže uvedená realitná kancelária uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
  • Pokiaľ uvedená realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k spokojnosti klienta. V prípade, že z dôvodov na strane  uvedenej realitnej kancelárie nebude možné nežiaduci stav odstrániť, môže klient požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb. Uvedená realitná kancelária zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie klientovi.
  • Pokiaľ uvedená realitná kancelária uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta. Uvedená realitná kancelária zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácií o vybavení reklamácie klientovi.
  • Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa (klienta) požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ (klient). Okrem ARS má klient právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná tu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

  • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom .01.06.2020
  • Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba uvedenou realitnou kanceláriou.